MEMOA Coaching

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
  Deelnemer: degene die gecoacht wordt.
  Ik of Mijn: staat voor het bedrijf Memoa Coaching.
 2. Prijzen
  2.1 Mijn prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven.
 3. Voorwaarden deelname programma’s
  3.1 Zowel particulieren als bedrijven kunnen deelnemen aan mijn programma’s.
  3.2 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaringen en tools. Zelf moet je naast het
  volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven genereert. Wel zal ik mij inspannen om het traject tot een succes te laten verlopen en af te ronden. Binnen de duur van het traject sta ik voor je klaar.
  3.3 De coachsessies worden door mij in afstemming met de deelnemer ingepland, op een voor beiden passend moment.
  3.4 Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip worden afgezegd of verplaatst.
  3.5 Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt afgezegd wordt een no-show tarief in rekening gebracht gelijk aan de kosten van één losse sessie.
 4. Prijzen en betaling
  4.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website van Memoa Coaching.
  4.2 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.
  4.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht om voor een coachsessie af te zeggen, totdat je de betreffende termijn(en) hebt voldaan. Na betaling kan je een nieuwe afspraak maken voor een coachsessie.
  4.4 Betaling van de programma’s vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL75 ABNA 0502484721 t.n.v. Memoa te Delft. De betalingstermijn is 14 dagen.
  4.5 Indien betaling uitblijft zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling daarna uit, dan zullen we bij de eerste aanmaning €7,50 aan administratiekosten berekenen en bij de tweede aanmaning €25,00 aan administratie- en aanmaningskosten. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.
 5. Klachten
  5.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma, een onderdeel van het programma of ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten via een e-mail. Ik ontvang dan van jou een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben om te reageren. Als de klacht gegrond kan ik deze herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
  5.2 Klachten moet je binnen 7 dagen na het volgen van een sessie gemeld hebben. Indien je later een klacht meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Vertrouwelijkheid
  6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
  verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  6.2 Alle persoonlijke informatie van deelnemers die ik via mijn website en/of coaching sessies heb verkregen worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 Ik kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.
 8. Privacy
  Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik de persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom bescherming persoonsgegevens.

Memoa Coaching
Zusterlaan 100
2611 MP Delft
www.memoa.nl
infomemoa@gmail.com
06-41272461

KvK: 66795168
BTW: NL179015965B02
IBAN: NL75 ABNA 0502 4847 21